Regulamin

 

Regulamin internetowej hurtowni sztucznej biżuterii www.katherine.pl

(„Regulamin”)

 

 

§ 1

 

1. Właścicielem hurtowni biżuterii sztucznej www.katherine.pl jest Katarzyna Wołek przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Żabno pod nazwą Katherine Katarzyna Wołek zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 993-046-18-52, z siedzibą 33-240 Żabno, ul. Paderewskiego 12. 

2. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług internetowej hurtowni biżuterii sztucznej.

3. Internetowa hurtownia biżuterii sztucznej www.katherine.pl jest platformą handlową on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowana jest sprzedaż towarów stanowiących własność spółki K&T Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Ożarów, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000468493, zwanej dalej „Sprzedawcą”.

4. Zamówienia towarów mogą składać osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiadaja oni dla tej osoby charakteru zawodowego, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwane dalej „Kupującym”

5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego: 

-komputer z dostępem do Internetu;

-przeglądarka internetowa dowolnego producenta oprogramowania (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera i inne);

-zalecana rozdzielczość monitora co najmniej 1024x768;

-włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym, a Sprzedawcą.

 

 

§ 2 

 

1. Z chwilą wysłania przez Sprzedawcę do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok przez stronę internetową www.katherine.pl po uprzedniej rejestracji i utworzeniu konta Użytkownika lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@katherine.pl.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zaakceptowanie Regulaminu, zalogowanie się na indywidualne konto Użytkownika i wybór towaru do zakupu z oferty Sprzedawcy albo wysłanie zamówienia na adres kontakt@katherine.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska Kupującego, adresu dostawy z dokładnym nr domu lub/i mieszkania oraz aktualnego nr telefonu. W przypadku, gdy w zamówieniu podano niepełne dane, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana aż do czasu uzupełnienia wymaganych danych. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

4. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zatwierdzając formularz zamówienia lub realizując zamówienie poprzez pocztę elektroniczną Zamawiający wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Z chwilą wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

5. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Użytkownika w internetowym sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

6. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez złożenie zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.

 

 

§ 3

 

1. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

2. Użytkownik w celu otrzymywania bezpłatnej usługi polegającej na informowaniu o nowościach, promocjach, czy wydarzeniach związanych z prowadzoną hurtownią biżuterii sztucznej www.katherine.pl może zasubskrybować Newsletter. Newsletter jest rozsyłany jako wiadomość e-mail.

3.  Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.katherine.pl.

4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. W każdym momencie Użytkownik może zrezygnować z subskrybowania Newslettera, poprzez link zamieszczony w wiadomości e-mail, którą wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w link Użytkownika e-mail zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów Newslettera. 

6. Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

7. Wszystkie ceny są cenami netto i podawane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

8.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie bez uprzedzenia i podania przyczyny. 

9. Kupujący wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest automatycznie informowany o ich koszcie oraz o całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy i płatności najpóźniej przed wyrażeniem woli związania umowy na odległość.

10. Wizerunki towarów prezentowane w sklepie internetowym mają jedynie charakter informacyjny i mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości.

11. Różnice w wyglądzie towarów prezentowanych w sklepie internetowym wynikające z konfiguracji sprzętu komputerowego - w szczególności ustawień rozdzielczości i kolorów monitora - nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. 

 

 

§ 4

 

1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty za zamówienie.

2. Zamówienia realizowane są w terminie do 5 dni roboczych. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przesyłki zawierającej zamówione towary pracownikowi podmiotu za pośrednictwem, którego zamówienie ma być dostarczone.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona zostaje ograniczona liczba towarów a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Do każdego zamówienia, w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Zamawiającego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiana jest faktura VAT albo paragon. Warunkiem koniecznym otrzymania faktury VAT jest wpisanie w zamówieniu numeru NIP i pozostałych danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

6. Jeżeli Zamawiający zaznaczył, że chce dokonać zapłaty przy odbiorze, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia.

 

 

§ 5

 

1. Wypełniając formularz zamówienia Zamawiający wskazuje preferowany sposób dostawy zamówienia oraz sposób płatności. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:

a) przed wysłaniem zamówienia, na rachunek bankowy Sprzedającego:

       K&T Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

       ul. Sandomierska nr 15, 27-530 Ożarów

       Nr konta: 78 1020 4926 0000 1702 0138 2910

 

Dla transakcji realizowanych z banków zagranicznych:

Kod SWIFT/BIC banku: BPKOPLPW

Nazwa rachunku: K&T Fashion Sp. z o.o.

Nr konta: PL 78 1020 4926 0000 1702 0138 2910

 

b) przy odbiorze zamówienia.

2. Zamówienia dostarczane są do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej albo wybranego przez Sprzedawcę przedsiębiorcy świadczącego usługi spedycyjne. O kosztach dostarczenia zamówienia Zamawiający informowany jest w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

3. Towary dostarczane są na terytorium Polski oraz do pozostałych krajów wskazanych w formularzu zamówienia.

 

 

§ 6

 

1. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Oświadczenie należy wysłać na następujący adres Sprzedawcy:

       

K&T Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Sandomierska nr 15, 27-530 Ożarów

 

2. Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość: 

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: K&T Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sandomierska nr 15, 27-530 Ożarów

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży nr (podać nr zamówienia bądź nr paragonu) ……………………………………….....…………………… …………………………...…………... zawartej w dniu ……………….……..…….. w …………………………………..……………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów):

Miejscowość i data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez sklep. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, sklep informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.   

5. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także fakturą oraz informacją o numerze konta na jaki należy przelać zwracane pieniądze. Termin zostaje zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed wygaśnięciem okresu 14 dni kalendarzowych.

6. W przypadku zawarcia umowy na jednoczesny zakup wielu różnych towarów (tzw. zakup zestawu towarów) odstąpienie od umowy i zwrot towarów dotyczy całego zestawu towarów zakupionych przez Konsumenta.

7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać na nasz adres. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie na stronie sklepu internetowego. Jeżeli Kupujący nie wskaże innego sposobu zapłaty, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Kupującego.

10. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz wartości najtańszej, standardowej przesyłki towaru przesłanego do Klienta, o ile Klient poniósł koszty przesyłki towaru.

11. W przypadku odesłania zamówienia połączonego z nieskutecznym odstąpieniem od zawartej umowy, zamówienie zostanie ponownie wysłane Kupującemu po pokryciu przez niego kosztów powtórnej wysyłki. W takim przypadku płatność może nastąpić jedynie sposobem przewidzianym w § 5 ust. 1 a niniejszego Regulaminu. 

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

11. Powyższe uprawnienia nie przysługują Klientowi niemającemu statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

§  7

 

1.  Wszelkie reklamacje powinny być kierowane listem poleconym na adres:

 

K&T Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Sandomierska nr 15,  27- 530 Ożarów

 

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi są określone ustawą Kodeks cywilny.

3. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

4. Reklamacje rozpoznawane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. Odpowiedź Sprzedawcy jest wysyłana na podany przez Kupującego adres lub w inny sposób podany przez Kupującego. 

5. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona jak również czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wad które mogły być stwierdzone przy dostawie towaru.

6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia poprzez pocztę elektroniczną na adres kontakt@katherine.pl

 

 

§ 8

 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem gospodarczym, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

 

§ 9

 

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia poprzez pocztę elektroniczną na adres kontakt@katherine.pl.

 

 

§ 10

 

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem hurtowni biżuterii sztucznejwww.katherine.pl jest Katarzyna Wołek przedsiębiorca prowadząca działalność nazwą Katherine Katarzyna Wołek z siedzibą w miejscowości Żabno. 

2.  Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe Kupujących w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania, zmiany oraz prawidłowej realizacji umowy oraz prawidłowego funkcjonowania operacyjnego strony internetowej www.katherine.pl. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Kupujących w celach statystycznych, informacyjnych, księgowych i marketingowych, dla lepszego dostosowania oferty do potrzeb Kupujących, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204 ze zmianami).

3. Administrator Danych Osobowych jest uprawniony, aby uzależnić realizację zamówienia od uprzedniego potwierdzenia przez Kupującego podanych danych, poprzez dostarczenie kserokopii stosownych dokumentów. Nadesłanie kserokopii takich dokumentów przez Kupującego jest dobrowolne. W przypadku, gdy dokumenty przedstawione przez Kupującego budzą uzasadnione wątpliwości lub Kupujący nie dostarczył takich dokumentów, Sprzedawca jest uprawniony, aby odmówić zawarcia umowy, bądź rozwiązać umowę.

4. Dane Osobowe Kupującego mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym, w celach, na podstawie i w zakresie określonym w Polityce Prywatności, niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.

5. W przypadku, gdy Sprzedający poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości Danych podanych przez Kupującego, jest uprawniony do wezwania Kupującego do niezwłocznego usunięcia, bądź aktualizacji Danych Osobowych, a także do zablokowania Konta Kupującego do czasu usunięcia tych uzasadnionych wątpliwości, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

6. Zarejestrowany Kupujący jest uprawniony w każdym czasie do wglądu, poprawiania, aktualizowania oraz usunięcia Danych Osobowych.

 

 

§ 11

 

1. Celem Administratora Danych Osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa Danych Osobowych podawanych przez Kupujących, w tym przed ich nieuprawnionym użyciem przez podmioty trzecie. Dostęp do bazy Danych Osobowych posiadają jedynie osoby uprawnione, które zostały upoważnione przez sprzedającego, jako administratora Danych Osobowych.

2.  Administrator Danych Osobowych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, które służą ochronie przed utratą Danych Osobowych, bądź przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego sprzętu technicznego, możliwość ustawienia poziomów prywatności.

3.  Administrator Danych Osobowych gwarantuje Kupującemu realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie prawa Kupującego do ochrony Danych Osobowych, a także wglądu, poprawiania, aktualizacji, usuwania i zgłaszania sprzeciwu do Danych Osobowych.

4. Dane Osobowe są przechowywane i chronione w bazie danych, w której zastosowano wszelkie środki techniczne, funkcjonalne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych, w tym wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

 

§ 12

 

1. W stosunku do osoby, która nie przestrzega podstawowych zasad Regulaminu oraz przyczynia się do zmniejszenia zaufania do portalu w szczególności zamawia towar, a następnie go nie odbiera, udostępnia własne konto osobom do tego nieuprawnionym, jej działania szkodzą innym osobom, podmiotom lub internetowej hurtowni sztucznej biżuterii www.katherine.pl, korzysta z usług w niedozwolonych celach lub ich nadużywa oraz podejmuje działania konkurencyjne do działalności internetowej hurtowni biżuterii sztucznej prowadzonej przez Sprzedawcę lub stosuje działania konkurencyjne wobec klientów platformy, serwis internetowy ma prawo:

- wystosować upomnienie do Użytkowników kont założonych na portalu;

- ograniczyć korzystanie z internetowej hurtowni sztucznej biżuterii www.katherine.pl;

- do czasowego zablokowania dostępu;

- do dezaktywacji konta.

2. Rodzaj sankcji uzależniony jest od stopnia i rodzaju naruszenia Regulaminu.

3. W przypadku ostatecznego zablokowania konta, można domagać się jego przywrócenia. Jednakże od momentu zablokowania konta jego Użytkownik nie ma prawa do korzystania z internetowej hurtowni sztucznej biżuterii www.katherine.pl przy pomocy innych kont, ani też do ponownego zarejestrowania się.

4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań, zostaje niezwłocznie zablokowane konto. Nadto zostają podjęte stosowne działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działania polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 

 

§ 13

 

1. Właściciel hurtowni biżuterii sztucznej www.katherine.pl zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany regulaminu. O każdorazowej zmianie regulaminu zawiadamia się poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej. Wprowadzona zmiana nabiera mocy wiążącej od dnia jej ogłoszenia na stronie internetowej www.katherine.pl.

2. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się lub staną się nieważne lub niewykonalne, w szczególności wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień regulaminu. 

4. Niniejszy regulamin w jego aktualnej wersji udostępniony jest na stronie internetowej pod zakładką: http://katherine.pl/regulamin.

 

 

§  14

 

1.  Korzystanie ze sklepu internetowego www.katherine.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany w treści Regulaminu Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z usług sklepu internetowego.

3.  Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. i innych właściwych ustaw, w tym Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.);

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

6. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania ani też w inny sposób używania lub powielania bez uprzedniej zgody Sprzedawcy treści zamieszczonych na stronie internetowej www.katherine.pl.

 

Zmień hurtownię